Akty prawa miejscowego 2012r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2012 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA Nr XVI/149/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 marca 2012 r. poz. 473
2. UCHWAŁA NR XVIII/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 kwietnia 2012 r. poz. 882
3. UCHWAŁA NR XVIII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 kwietnia 2012 r. poz. 883
4. UCHWAŁA NR XVIII/158/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 czerwca 2012 r. poz. 1326
5. UCHWAŁA NR XVIII/161/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2012 r. poz. 1193
6. UCHWAŁA NR XVIII/162/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 maja 2012 r. poz. 1236
7. UCHWAŁA NR XVIII/165/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 kwietnia 2012 r. poz. 895
8. UCHWAŁA NR XX/175/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II- Jezioro Wełtyń Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 czerwca 2012 r. poz. 1474
9. UCHWAŁA NR XX/176/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”. Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2012 r. poz. 1188
10. UCHWAŁA NR XX/177/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2012 r. poz. 1194
11. UCHWAŁA NR XX/180/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 lipca 2012 r. poz. 1644
12. UCHWAŁA NR XX/181/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 maja 2012 r. poz. 1155
13. UCHWAŁA NR XX/185/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 maja 2012 r. poz. 1156
14. UCHWAŁA NR XXI/186/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 maja 2012 r. poz. 1157
15. UCHWAŁA NR XXII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 lipca 2012 r. poz. 1763
16. UCHWAŁA NR XXII/191/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 lipca 2012 r. poz. 1794
17. UCHWAŁA NR XXII/192/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 lipca 2012 r. poz. 1645
18. UCHWAŁA NR XXII/193/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z 2 sierpnia 2012 r. poz. 1818
19. UCHWAŁA NR XXV/204/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 października 2012 r. poz. 2130
20. UCHWAŁA NR XXVI/214/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 listopada 2012 r. poz. 2439
21. UCHWAŁA NR XXVII/220/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 grudnia  2012 r. poz. 2925
22. UCHWAŁA NR XXVII/222/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013. Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 listopada 2012 r. poz. 2817
23. UCHWAŁA Nr XXVII/223/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 listopada 2012 r. poz. 2818
24. UCHWAŁA NR XXVIII/227/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dz. Urz. Woj. Zach. z 08 stycznia 2013 r.poz. 58
25. UCHWAŁA NR XXVIII/228/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 grudnia 2012 r. poz. 3274
26. UCHWAŁA Nr XXVIII/229/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 stycznia 2013 r. poz. 187
27. UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 stycznia 2013 r. poz. 59
28. UCHWAŁA NR XXVIII/231/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 stycznia 2013 r. poz. 60
29. UCHWAŁA NR XXVIII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 grudnia  2012 r. poz. 2998
30. UCHWAŁA NR XXVIII/239/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 grudnia  2012 r. poz. 2997
31. UCHWAŁA NR XXIX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 stycznia  2013 r. poz. 308
32. UCHWAŁA NR XXIX/253/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 lutego 2013 r. poz. 598