Dopisanie do spisu wyborców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XV/2B

21.01.2020r.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684);
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1444 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1086);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców  lub :
  • dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów;
  • dla wyborców niepełnosprawnych;
  • dla żołnierzy i innych służb. 
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

VI. UWAGI:

 1. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie miasta, gminy Gryfino. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca czasowo przebywa musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.
 4. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające. 
 5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania - na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców - skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.