Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XVI i XVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2011 r. – DRUK  Nr 1/XVIII

 • uwagi i wnioski.

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2011 r. – DRUK  Nr 2/XVIII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2012 r. – DRUK  Nr 3/XVIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Przedstawienie koncepcji dotyczącej funkcjonowania kąpieliska miejskiego – DRUK Nr 4/XVIII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK Nr 5/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo – DRUK Nr 6/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – DRUK Nr 7/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej – DRUK Nr 8/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 – DRUK Nr 9/XVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 10/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino  w 2012 roku” – DRUK Nr 11/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej – DRUK Nr 12/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy – DRUK Nr 13/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 14/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK Nr 15/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 16/XVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXI.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XX.

XXII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.