Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XVIII i XIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 – DRUK Nr 1/XX.

 • uwagi i wnioski.

IV. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 – DRUK Nr 2/XX.

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 3/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 5/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym – DRUK Nr 6/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK Nr 7/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon  ul. Artyleryjskiej – DRUK Nr 8/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 9/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”– DRUK Nr 10/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” – DRUK Nr 11/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” – DRUK Nr 12/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 – DRUK Nr 13/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna – DRUK Nr 14/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – DRUK Nr 15/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 16/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK Nr 17/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 18/XX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną  z przemysłem jądrowym – DRUK Nr 19/XX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXIII.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XXIII.

XXV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.