Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 23 kwietnia 2012r. godz. 10.00

I.  Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 22/12.

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

III. Informacja na temat programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 – DRUK Nr 1/XX.

V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 – DRUK Nr 2/XX.

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 3/XX.
 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 146/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XX.
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – DRUK Nr 5/XX.
 4. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Czepino i Borzym – DRUK Nr 6/XX.
 5. uchylenia uchwały Nr XIII/114/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK Nr 7/XX.
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK Nr 8/XX.
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 9/XX.
 8. uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”– DRUK Nr 10/XX.
 9. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” – DRUK Nr 11/XX.
 10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” – DRUK Nr 12/XX.
 11. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012 – DRUK Nr 13/XX.
 12. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna – DRUK Nr 14/XX.
 13. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – DRUK Nr 15/XX.
 14. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 16/XX.
 15. zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK Nr 17/XX.
 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 18/XX.
 17. przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym – DRUK Nr 19/XX

VII. Wolne wnioski i informacje.