Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/4E

11.01.2018r.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  ze zmianami), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami), Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek pracodawcy – należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy   lub
 2. Załączniki:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,
  • dodatkowo mając na uwadze, iż dofinansowanie, o którym mowa, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis należy złożyć formularz    lub ,
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • w ciągu miesiąca
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Edukacji (symbol - BWS.RE), ul. Parkowa 3 pokój 212,
tel. 91-416-20-11; wew. 472,  e-mail: edukacja@gryfino.pl.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

VI. UWAGI:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie miasta i gminy Gryfino.