Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/4H

21.02.2024r.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r., poz. 40). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391 ze zm.), ustawa z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.) .

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek pracodawcy – należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu  lub

 2. Załączniki:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego,
  • kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy,
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   lub ,
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
  • oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołóstwie jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
  • oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 
  • Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem  lub 

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • w ciągu miesiąca
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Edukacji (symbol – BWS.RE),
ul. Parkowa 3, pok. 212, tel. 91-416-20-11 wew. 482 ; e-mail: edukacja@gryfino.pl.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Stronie służy prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VI. UWAGI:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Gryfino.