Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/3G

19.06.2018r.

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy    lub
  2. Załączniki:
    * kopia decyzji o warunkach zabudowy
    * oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika)

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

  • wydanie decyzji – 56,00 zł.

2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13 nr telefonu 91-416-20-11 w.113, 212, 312
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.