Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/3J

20.02.2024r.

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy   lub
  Załączniki:
  * kopia decyzji o warunkach zabudowy,
  * pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) – opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
II. OPŁATY:
 1. Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  * wydanie decyzji – 56,00 zł.
 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  lub
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
  lub
  w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13 nr telefonu 91-416-20-11 w. 212, 312, 242, 113
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.