Długoterminowy harmonogram realizacyjny

Długoterminowy harmonogram realizacyjny

Długoterminowy harmonogram realizacyjny (plan operacyjny) Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino na lata 2008 - 2015

   T a b e l a   48

Kierunek działania

Zadanie priorytetowe

Miernik realizacji

Jednostka

realizująca

Lata realizacji

Szacunkowe koszty wdrożenia [PL]

Źródła finansowania

2008 - 2015

1

2

3

4

5

6

7

Cel 1.  Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

ZADANIA WŁASNE:
1. Stosowanie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania);

wprowadzane ulgi

Gmina,

Zadanie ciągłe

Zależny od możliwości budżetowych

Środki jednostek realizujących

2. Wdrażanie powiatowych wskaźników w zakresie zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenia ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenia strumienia odpadów;

realizacja zadania

Gmina, przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

ZADANIA WŁASNE:
1 Wdrażanie Gminnego Planu Energetycznego

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

2. Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;

zużycie surowców odnawialnych do celów energetycznych

Gmina,

Zadnie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

3. Promocja oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz proekologicznych nośników energii w ramach działalności GPEE1);

Iiczba rozdysponowanych materiałów promocyjnych

Gmina,
GPEE

Zadanie ciągłe

3.000
(koszt całkowity)

środki jednostek realizujących

4. Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede wszystkim budynki użyteczności gminnej;

procent wykonanych remontów

Gmina

Zadanie ciągłe

180.000
(na rok)

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Cel 2.  Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, (redukcja emisji pyłów i gazów  niszczących warstwę ozonową)

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza;

ilość przeprowadzonych kontroli

WIOŚ

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

1

2

3

4

5

6

7

 

2. Dalsza modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

ilość zmodernizowanych kotłowni

Zakłady przemysłowe

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

ZADANIA WŁASNE:
1. Dalsza eliminacja węgla, jako paliwa w kotłowniach komunalnych na rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej opałowy);

wzrost zużycia paliw niskoemisyjnych

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze strukturalne UE

2. Prowadzenie systematycznej edukacji ekologicznej na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych w kotłowniach domowych (działalność GPEE);

Liczba rozdysponowanych materiałów

Gmina,
GPEE

Zadanie ciągłe

5.000/rok

Środki jednostek realizujących

ZADANIA KOORDYNOWANE:
3. Dalsza budowa sieci gazowej na obszarze miasta i gminy;
4. Dalsza realizacja Programu gazyfikacji gminy.

procent zgazyfikowanej gminy

PGNiG S.A.
O ZG w Szczecinie

Zadanie ciągłe

3.500.000

Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze strukturalne UE

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

ZADANIA WŁASNE:
1. Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

długość zmodernizowanych dróg

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

2. Budowa obwodnicy dla miasta Gryfina

Realizacja zadania

Gmina,
GZDKiA,

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

3a. Dalsza realizacja programu :Budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino;v-os. Północ, os. Przy ul. Jana Pawła II oraz Reymonta; ul. Andersa, ul. Pomorska i w rejonie działek rzemieślniczych.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość ok.
11.400.000

Środki budżetowe do realizacji programów jednostek realizujących oraz fundusze strukturalne UE

3b. Dalsza realizacja programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na północy gminy:

realizacja zadania

Gmina,

Zadanie ciągłe

Całość ok.
28.900.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

3c. Dalsza realizacja programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na wschodzie gminy.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość ok.
19.050.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

1

2

3

4

5

6

7

 

3d. Dalsza realizacja programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na południu gminy.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość ok.
31.120.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

3e. Rozpoczęcie realizacji programu : Budowa i modernizacja dróg gminnych na południu i wschodzie gminy.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość ok.
41.500.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

ZADANIA KOORDYNOWANE:
4. Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez tworzenie ścieżek rowerowych;

długość poprowadzonych ścieżek

Gmina, Powiat, pozarządowe organizacje ekologiczne, GPEE Gmina

Zadanie ciągłe

Całość ok. 1.500.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Cel 3.  Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

ZADANIE WŁASNE:
1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

ZADANIE KOORDYNOWANE:
2. Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu poprzez tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej a także izolację budynków (np. wymiana okien);

zmniejszenie uciążliwości hałasu

Właściciele i zarządcy obiektów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Ochrona przed hałasem przemysłowym

ZADANIE KOORDYNOWANE:
1. Tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej wokół nowo powstałych przedsiębiorstw;

zmniejszenie uciążliwości hałasu

Właściciele przedsiębiorstw

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Cel 4.  Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego

ZADANIE WŁASNE:

1. Budowa i modernizacja sieci elektromagnetycznych na terenie miasta i gminy.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

500.000

Środki jednostek realizujących

ZADANIE WŁASNE:
2. Zastosowanie się do MPZP w sprawie zagadnień pola elektromagnetycznego;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

-

ZADANIE KOORDYNOWANE:
3. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych.

realizacja zadania

właściciele obiektów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

-

1

2

3

4

5

6

7

Cel 5.  Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią

Zarządzanie zasobami wodnymi, racjonalizacja zużycia wody i ochrona wód

ZADANIA WŁASNE:
1. Stosowanie się do powiatowego zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi, obejmującego wody podziemne i powierzchniowe na terenie gminy;

realizacja zadania

Gmina, 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

 
  

2. Dalsza realizacja programu: Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody. 

liczba stacji poddanych modernizacji i rozbudowie

Gmina 

Zadanie ciągłe

Całość ok.
2.000.000

Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej, BOŚ, WFOŚiGW, Bank Gospodarki Żywnościowej, fundusze unijne

2a. Dalsza realizacja programu: Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody

realizacja zadania

Gmina 

Zadanie ciągłe

1.300.000

Środki jednostki realizującej + fundusze strukturalne

2b. Dalsza realizacja programu: Budowa nowych oraz wymiana wyeksploatowanych sieci wodociągowych.

realizacja zadania

Gmina 

Zadanie ciągłe

2.000.000

Środki jednostki realizującej + fundusze strukturalne

2c. Dalsza realizacja programu: Wymiana sieci azbestowych.

realizacja zadania

Gmina 

Zadanie ciągłe

1.300.000

Środki jednostki realizującej + fundusze strukturalne

3. Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych;

-

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

4. Sukcesywna likwidacja miejsc zrzutu nieoczyszczonych ścieków;

ilość zinwentaryzowanych źródeł

Gmina

Zadanie ciągłe

koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

5. Optymalizacja wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE 

 

  1

2

3

4

5

6

7

 

6. Optymalizacja wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków oraz gminnych oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa oraz dyrektyw UE;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

7. Dalsza realizacja progamu: Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfina
- modernizacje przepompowni
- przebudowa istniejących sieci przesyłowych, oddzielenie od kanalizacji deszczowej
- uzbrojenia nowych terenów w sieć kanalizacyjną

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość o.k.
9.000.000

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, BOŚ, WFOŚiGW, Fundusz Kościelny, fundusze unijne + środki jednostek realizujących

8. Dalsza realizacja programu: Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Gryfino. Objęcie miejscowości:
- Wirówek, Wirów, Bartkowo, Mielenko Gryfińskie, Borzym, Sobieradz, Dołgie, Sobiemyśl, Stare Brynki, Chlebowo, Drzenin, Chwarstnica

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Całość o.k.
9.500.000

Fundusze unijne
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, BOŚ, WFOŚiGW, Fundusz Kościelny, fundusze unijne + środki jednostek realizujących

9. Dalsza realizacja programu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gryfino. Objęcie miejscowości:
- Krajnik, Krzypnica, N. Czarnowo, Pniewo, Żórawki, Żórawie.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

6.000.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

10. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu). -  wsparcie finansowe dla rolników realizujących budowę oczyszczalni przyzagrodowych;

liczba wybudowanych oczyszczalni

Gmina, Indywidualni właściciele

Zadanie ciągłe

Koszt 1 oczyszczalni
o.k. 5.000,00

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

11 Zintensyfikowanie kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych;

liczba prawidłowo funkcjonujących zbiorników bezodpływowych

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

GFOŚiGW,
środki własne

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

ZADANIE KOORDYNOWANE:
12. Sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek (Odra, Tywa);

realizacja zadania

RZGW ZZMiUW w Szczecinie,  

Zadanie ciągłe

-

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

13. Likwidacja nieczynnych ujęć wód podziemnych;

realizacja zadania

Gmina, Właściciele ujęć

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

  

14. Preferowanie użytkowania łąkowego oraz kształtowanie pasów roślinności wzdłuż cieków wodnych.

realizacja zadania

Gmina, Rolnicy indywidualni,
RCDRRiOW

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

15. Stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej;

realizacja zadania

Gmina,
RCDRRiOW,
ARiMR
Rolnicy indywidualni 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE
WFOŚ

Ochrona przeciwpowodziowa i mała retencja

ZADANIA WŁASNE:
1. Realizacja wytycznych powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

wdrażanie ustalonych wytycznych

Gmina 

Zadanie ciągle

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

ZADANIA KOORDYNOWANE:
2. Współpraca gminy z zarządcami urządzeń wodnych w zakresie inwentaryzacji, odbudowy i regulacji oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji;

realizacja zadania

RZGW Szczecin
ZZMiUW Szczecin, oraz Oddział Terenowy Gryfino

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

3. Przywrócenie sprawności retencyjnej obszaru Międzyodrza

realizacja zadania

ZZMiUW OT Gryfino, ZZMiUW Szczecin, RZGW Szczecin,
(Miasto i Gmina Szczecin,
Widuchowa) samorządy współpracujące.

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,
WFOŚiGW 

1

2

3

4

5

6

7

Cel 6.  Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

Gleby użytkowane rolniczo

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Współpraca w zakresie kształtowania struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb.

realizacja zadania

RCDRRiOW,
Gmina,
Właściciele gruntów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

2. Podnoszenie jakości i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu;

wzrost wykorzystania kompostu

RCDRRiOW, Rolnicy indywidualni

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

3. Ochrona i pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną i wzbogacającą bioróżnorodność.

ilość wprowadzonych zadrzewień i zakrzewień

Rolnicy indywidualni, Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

4. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wspieranie rolnictwa zintegrowanego;

wzrost liczby gospodarstw ekologicznych

Rolnicy indywidualni, Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Zasoby kopalin

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych;

brak niekoncesjonowanej eksploatacji

WIOŚ, Gmina,

Powiat

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

2. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

stopień zaawansowania prac

Eksploatatorzy zasobów,
Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

Cel 7.  Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności w tym wzrost lesistości powiatu

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

ZADANIE WŁASNE:
1. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego;

powszechne odczucie czystości

Gmina

Zadanie ciągłe

10 000/rok

Środki jednostek realizujących,

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1a. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego na terenach leśnych;

powszechne odczucie czystości

Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

10 000/rok

Środki jednostek realizujących,

1b. Okresowe utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego przy kąpieliskach;v- wprowadzenie infrastruktury turystycznej

powszechne odczucie czystości

Gmina,

PSSE

Zadanie ciągłe

10 000/rok

Środki jednostek realizujących,

2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

realizacja

Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody

Zadanie ciągłe

30.000

Środki jednostek realizujących, dotacje

1

2

3

4

5

6

7

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

ZADANIA WŁASNE
1. Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

realizacja

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

-

ZADANIE KOORDYNOWANE:
2. Opracowanie i wdrażanie programu rozwoju agroturystyki w gminie;

procent realizacji

Gmina, Właściciele gospodarstw

od 2008 roku

10.000

Krajowa Izba Agroturystyki, ARiMR3)

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

ZADANIE WŁASNE:
1. Przeciwdziałanie wypalaniu traw

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

-

-

ZADANIE KOORDYNOWANE:
2. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk;

realizacja zadania

Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

WFOŚiGW,
Bank Ochrony Środowiska, fundusze unijne

Ochrona lasów

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Wdrażanie powiatowego planu zwiększenia lesistości;

realizacja zadania

Nadleśnictwo, 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, dotacje

2. Wymaganie od prywatnych właścicieli lasów  przestrzegania prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

prawidłowa gospodarka leśna

Nadleśnictwo, Powiat 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, dotacje

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

ZADANIA WŁASNE:
1. Regularna aktualizacja gminnej strony www;

liczba gości odwiedzających stronę

Gmina

Zadanie ciągłe

200
(na kwartał)

Środki jednostek realizujących

2. Funkcjonowanie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE);

Działalność GPEE

Gmina

Zadanie ciągłe

15.0004)
(na rok)

-*, środki do pozyskania, sponsoring

ZADANIA KOORDYNOWANE:
3. Promowanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych pieszych i rowerowych wraz z opisem przyrody;

liczba zrealizowanych ścieżek

Gmina,
Powiat,
Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

30.000
(na rok)

WFOŚiGW,
GFOŚiGW,
Nadleśnictwa, sponsoring

4. Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy

Gmina,
Powiat,
Nadleśnictwo, Szkoły, Organizacje pozarządowe

Zadanie ciągłe

1.000/rok

Środki jednostek realizujących, dotacje

1

2

3

4

5

6

7

Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony środowiska

Zacieśnienie współpracy miedzy gminą a Nadleśnictwami

ZADANIA WŁASNE:
1. Wzajemna współpraca podczas opiniowania planów, programów oraz innych przedsięwzięć strategicznych;

zaistnienie opiniowania

Gmina, Nadleśnictwa,
RCDRRiOW,
ZZMiUW

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

2. Współpraca ze Strażą Leśną w związku z likwidacją dzikich wysypisk śmieci;

liczba zlikwidowanych wysypisk

Gmina, Nadleśnictwa

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

Intensyfikacja współpracy międzygminnej

3. Dążenie do osiągnięcia wspólnej polityki środowiskowej z sąsiednimi gminami (Powiat, związek gmin, sąsiadujące gminy);

realizowane wspólnie przedsięwzięcia

Gmina, Sąsiednie gminy

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

GPEE – Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej;
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny;
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
RCDRRiOW – Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ZZMiUW – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad