SPIS TREŚCI

 
SPIS TREŚCI
 I WSTĘP
 • 1.1. Przedmiot i zakres opracowania
 • 1.2. Potrzeba i cel opracowania
 • 1.3. Podstawa prawna opracowania
 • 1.4  Terminologia
  • 1.4.1. Terminologia z zakresu rozwoju zrównoważonego
  • 1.4.2. Terminologia z zakresu ochrony środowiska
  • 1.4.3. Terminologia z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
 • 1.5.Indeks skrótów stosowanych w opracowaniu
 • 1.6.Wykorzystane materiały
 
II CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
 • 2.1. Dane administracyjne
 • 2.2. Warunki gospodarcze
  • 2.2.1. Uwarunkowania demograficzne
  • 2.2.2. Uwarunkowania społeczne
  • 2.2.3. Struktura bezrobocia  
 • 2.3. Położenie geograficzne
 • 2.4. Użytkowanie terenu
  • 2.4.1. Rolnictwo
  • 2.4.2. Gospodarka rybacka
  • 2.4.3. Gospodarka leśna
  • 2.4.4. Przemysł
 • 2.5. Walory kulturowe
 • 2.6. Turystyka i rekreacja
  • 2.6.1. Szlaki turystyczne
III INFRASTRUKTURA GMINY
 • 3.1. Gospodarka wodno - ściekowa
  • 3.1.1. Zaopatrzenie w wodę
   • 3.1.1.1. Ujęcia wód
   • 3.1.1.2. Sieć wodociągowa
  • 3.1.2. Gospodarka ściekowa
   • 3.1.2.1. Sieć kanalizacyjna
   • 3.1.2.2. Oczyszczalnie ścieków
   • 3.1.2.3. Oczyszczalnie ścieków - przydomowe
   • 3.1.2.4. Zbiorniki bezodpływowe
   • 3.1.2.5. Urządzenia do zbierania i oczyszczania wód deszczowych 
 • 3.2. Gospodarka odpadami
 • 3.3. Komunikacja
  • 3.3.1. Drogi
  • 3.3.2. Koleje
  • 3.3.3. Transport wodny
 • 3.4. Sieć ciepłownicza i energetyczna
  • 3.4.1. Ciepłownictwo
  • 3.4.2. Gazownictwo
  • 3.4.3. Elektroenergetyka
IV OCENA I ANALIZA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY
 • 4.1. Rzeźba terenu
  • 4.1.1. Charakterystyka rzeźby terenu
  • 4.1.2. Przekształcenia rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej. 
 • 4.2. Litologia
  • 4.2.1. Budowa geologiczna
  • 4.2.2. Zasoby kopalin
 • 4.3. Gleby
  • 4.3.1. Degradacja naturalna gleb
  • 4.3.2. Degradacja chemiczna gleb
 • 4.4. Wody podziemne
  • 4.4.1. Charakterystyka ogólna
  • 4.4.2. Główne zbiorniki wód podziemnych
  • 4.4.3. Wody gruntowe
  • 4.4.4. Źródła i tendencje przeobrażeń wód podziemnych
  • 4.4.5. Miejsca poboru wód podziemnych jako źródła przeobrażeń
 • 4.5.Wody powierzchniowe
  • 4.5.1. Sieć rzeczna
   • 4.5.1.1. Międzyodrze
  • 4.5.2. Jeziora
   • 4.5.2.1. Kąpieliska
  • 4.5.3. Stawy
  • 4.5.4. Stan czystości wód powierzchniowych
   • 4.5.4.1.Ocena ekologiczna
   • 4.5.4.2.Stan czystości rzek
   • 4.5.4.3.Stan czystości jezior
  • 4.5.5. Źródła i tendencje przeobrażeń wód powierzchniowych
   • 4.5.5.1.Melioracje
   • 4.5.5.2.Urządzenia wodne
   • 4.5.5.3.Punktowe źródła przeobrażeń
   • 4.5.5.4.Obszarowe źródła przeobrażeń

OCENA I ANALIZA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY cd

 • 4.6. Klimat
  • 4.6.1. Powietrze atmosferyczne
   • 4.6.1.1.Emisja zanieczyszczeń w kontekście międzyobszarowym i transgranicznym
   • 4.6.1.2.Ocena jakości powietrza na terenie gminy
  • 4.6.2. Metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
   • 4.6.2.1. Energia wodna
   • 4.6.2.2. Energia geotermalna
   • 4.6.2.3. Energia biomasy
  • 4.6.3. Klimat akustyczny
   • 4.6.3.1.Hałas komunikacyjny
   • 4.6.3.2.Hałas przemysłowy
   • 4.6.3.3.Hałas komunalny
  • 4.6.4. Promieniowanie elektromagnetyczne
 • 4.7. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej
  • 4.7.1. Szata roślinna
  • 4.7.2. Lasy
  • 4.7.3. Zieleń urządzona
  • 4.7.4. Charakterystyka ogólna świata zwierząt
  • 4.7.5. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny
 • 4.8. Formy ochrony przyrody
  • 4.8.1.Proponowane formy ochrony środowiska
  • 4.8.2.Europejskie sieci obszarów chronionych
  • 4.8.2.1.Natura 2000
 • 4.9. Zestawienie wielkości zasobów i walorów przyrodniczych
 • 4.10. Zagrożenie powodziowe
  • 4.10.1.Wały przeciwpowodziowe
  • 4.10.2.Poldery zalewowe

 

V POLITYKA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
 • 5.1 Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w świetle ochrony środowiska
  • 5.1.1. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino
  • 5.1.2. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w powiatowym programie ochrony środowiska
 • 5.2. Cele, kierunki i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino
 • 5.3. Strategia realizacji przyjętych celów

 

VI ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO
 • 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej
 • 6.2. Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej (GPEE)
  • 6.2.1. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa
  • 6.2.2. Społeczne kampanie informacyjne
   • 6.2.2.1. Media w kampanii informacyjnej
   • 6.2.2.2. Okresowe kampanie informacyjne
   • 6.2.2.3. Włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie gminy

 

VII REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
 • 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji
  • 7.1.1. Emisja obligacji komunalnych
  • 7.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 7.1.3. Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 7.1.4. EkoFundusz
  • 7.1.5. Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej
  • 7.1.6. Programy bilateralne
 • 7.2. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
  • 7.2.1. Instrumenty prawne
  • 7.2.2. Instrumenty finansowe
  • 7.2.3. Instrumenty społeczne
  • 7.2.4. Instrumenty strukturalne
 • 7.3. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska
  • 7.3.1. Zasady monitoringu
  • 7.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych

 

VIII STRESZCZENIE
ZAŁĄCZNIKI
 Załącznik nr 1: Wykaz ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino