Krótkoterminowy harmonogram realizacyjny

Krótkoterminowy harmonogram realizacyjny (plan operacyjny) Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino na lata 2004 - 2007

T a b e l a  47

Kierunek działania

Zadanie priorytetowe

Miernik realizacji

Jednostka
realizująca

Lata realizacji

Szacunkowe koszty wdrożenia [PL]

Źródła finansowania

2004

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cel 1.  Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

ZADANIA WŁASNE:
1. Wprowadzenie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwość współfinansowania);

wprowadzane ulgi

Gmina,

Zadanie ciągłe

Zależny od możliwości budżetowych

Środki jednostek realizujących

2. Wprowadzenie powiatowych wskaźników w zakresie zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenia ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenia strumienia odpadów;

realizacja zadania

Gmina, przedsiębiorstwa

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

3. Promowanie nowych małoodpadowych technologii;

procent zakładów stosujących nowe technologie

Gmina, Działalność GPEE

Zadanie ciągłe

1.000/rok

Środki jednostek realizujących

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

ZADANIA WŁASNE:
1. Opracowanie Gminnego Planu Energetycznego

realizacja zadania

Gmina

2004
2005
2006

15.000

Środki jednostek realizujących

2. Wdrażanie energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;
- zaprowadzenie katalogu ofert dostępnych technologii i udostępnienie ich zainteresowanym;

zużycie surowców odnawialnych do celów energetycznych

Gmina

2004
2005
2006

5.000
(koszt całkowity)

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

3. Promocja oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz proekologicznych nośników energii w ramach działalności GPEE1);

Liczba rozdysponowanych materiałów

Gmina,
GPEE

Zadanie ciągłe

3.000

(koszt całkowity)

Środki jednostek realizujących

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
- wymiana na oświetlenie energooszczędne

zmniejszenie kosztów zużycia energii

Gmina

Zadanie ciągłe

-

Środki pochodzące ze zmniejszonych kosztów zużycia energii

5. Udział w upowszechnianiu informacji na temat zasad i możliwości termorenowacji budynków;

Liczba rozdysponowanych materiałów

Gmina,
GPEE

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

środki jednostek realizujących

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

6. Poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede wszystkim budynki użyteczności gminnej;

procent wykonanych remontów

Gmina

Zadanie ciągłe

180.000
(na rok)

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

7. Uwzględnienie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszarów rozwoju energetyki odnawialnej;

-

Gmina

Zadanie ciągłe

-

-

Cel 2.  Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, (redukcja emisji pyłów i gazów niszczących warstwę ozonową)

Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle

ZADANIA KOORDYNOWANE:
Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza;

ilość przeprowadzonych kontroli

WIOŚ

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do spełnienia wymogów ochrony środowiska;

ilość zmodernizowanych kotłowni

Zakłady przemysłowe

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa

ZADANIA WŁASNE:
1. Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach komunalnych na rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej opałowy);

wzrost zużycia paliw niskoemisyjnych

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze strukturalne UE

2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat:

  • wykorzystania proekologicznych nośników energii (działalność GPEE);
  • szkodliwości spalania materiałów odpadowych (działalność GPEE);

Liczba rozdysponowanych materiałów

Gmina,
GPEE

Zadanie ciągłe

5.000/rok

Środki jednostek realizujących

3. Nawiązanie współpracy z Oddziałem Zakładu Gazowniczego w Szczecinie w celu wdrożenia gazyfikacji gminy;

liczba zgazyfikowanych gospodarstw

Gmina

2007

200.000

Środki jednostek realizujących

ZADANIA KOORDYNOWANE:
3a. Budowa sieci gazowej na obszarze miasta i gminy;

procent zgazyfikowanej gminy

PGNiG S.A.
O ZG w Szczecinie

Zadanie ciągłe

-

Środki własne jednostek realizujących, inne fundusze strukturalne UE

3b. - Rozpoczęcie realizacji Programu gazyfikacji gminy, zgodnie z WPI.

realizacja zadania

PGNiG S.A.
O ZG w Szczecinie

2007

200.000

fundusze strukturalne UE, gmina, dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

ZADANIA WŁASNE:
1 Współpraca gminy z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych;

realizacja zadań

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

ZADANIA WŁASNE:
2 Bieżąca naprawa dróg i ciągów komunikacji gminnej;

realizacja zadań

Gmina,

Zadanie ciągłe

-

Środki jednostek realizujących

3a. Początek realizacji programu :Budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino

realizacja zadania

Gmina

2004
2005
2007

610.000

Środki jednostek realizujących
Fundusze strukturalne

3b. Początek realizacji programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na północy gminy

realizacja zadania

Gmina

2005
2006
2007

700.000

Środki jednostek realizujących
Fundusze strukturalne

3c. Początek realizacji programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na wschodzie gminy.

realizacja zadania

Gmina

2007

200.000

Środki jednostek realizujących
Fundusze strukturalne

3d. Początek realizacji programu: Budowa i modernizacja dróg gminnych na południu gminy

realizacja zadania

Gmina

2006
2007

380.000

Środki jednostek realizujących

Fundusze strukturalne

Cel 3.  Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

ZADANIE WŁASNE:
1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

2. Wprowadzanie pasów zieleni pełniących funkcje ekranów akustycznych w miejscach szczególnie obciążonych hałasem komunikacyjnym

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

Ochrona przed hałasem przemysłowym

ZADANIE WŁASNE:
1. Wyznaczenie stref ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych (MPZP2));

zmniejszenie uciążliwości hałasu

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ZADANIE KOORDYNOWANE
2. Modernizacja i renowacja nawierzchni dróg zakładowych i dojazdowych do zakładu w celu obniżenia emisji hałasu.

zmniejszenie uciążliwości hałasu

Gmina 
Zakłady przemysłowe

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Cel 4.  Ochrona mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego

ZADANIE WŁASNE:
1. Uwzględnienie w MPZP zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni).

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne

2. Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy z uwzględnieniem ich małokonfliktowych lokalizacji oraz likwidacja sieci na potrzeby nowych uzbrojeń terenu.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

500.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

ZADANIE KOORDYNOWANE:
3. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych;

realizacja zadania

właściciele obiektów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

-*

Cel 5.  Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej, racjonalizacja zużycia wody oraz ochrona przed powodzią

Zarządzanie zasobami wodnymi, racjonalizacja zużycia wody i ochrona wód

ZADANIA WŁASNE:
1.Budowa nowych oraz sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,

długość nowych lub wymienione odcinki sieci wodociągowej

Gmina

Zadanie ciągłe

1.000.000

NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet gminy, fundusze unijne

2. Sukcesywna wymiana sieci azbestowych na terenie miasta i gminy

długość nowych lub wymienione odcinki sieci

Gmina

Zadanie ciągłe

700.000

NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżet gminy, fundusze unijne

3. Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);

różnica w poborze wody a jej sprzedaży

Gmina 

Zadanie ciągłe

-

-

4. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody;

liczba stacji poddanych modernizacji i rozbudowie

Gmina 

Zadanie ciągłe

Do ustalenia w zależności od przyjętego rozwiązania

Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej, BOŚ, WFOŚiGW, Bank Gospodarki Żywnościowej, Fundusz Kościelny, fundusze unijne

4a. Rozpoczęcie programu :Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie miasta i gminy  w miejscowościach:

- Gryfino ul. Słowackiego (hydrofornia),

- Tywa, Pomorska, Drzenin, Chlebowo, Gardno, Wełtyń, Bartkowo, Sobiemyśl, Wysoka Gryfińska, Chwarstnica, Borzym.

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

700.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

5. Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych;

realizacja zadania

Gmina,
Właściciele posiadłości,
GPEE

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

6. Inwentaryzacja miejsc zrzutu nieoczyszczonych ścieków;

ilość zinwentaryzowanych źródeł

Gmina

2005
2006

koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

7. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej północ Gminy; Zgodnie z zakresem przetargu Phare

realizacja zadania

Gmina 

2004

5.000.000

Phare + kredyt

+ środki własne

8. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska
- włączenie systemu kanalizacji do MOŚ

realizacja zadania

Gmina

2004
2005
2006
2007

12.700.000

Własne środki budżetowe
Fundusze strukturalne UE

9. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m.
Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki
- włączenie systemu kanalizacji do MOŚ

realizacja zadania

Gmina

2004
2005
2006
2007

9.000.000 

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

10. Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfina
- modernizacje przepompowni
- przebudowa istniejących sieci przesyłowych
- oddzielenie od kanalizacji deszczowej
- uzbrojenia nowych terenów w sieć kanalizacyjną

realizacja zadania

Gmina

2005
2006
2007

2.400.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

11. Budowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Gryfino. Objęcie miejscowości:
- Wirówek, Wirów, Bartkowo, Mielenko Gryfińskie, Borzym, Sobieradz, Dołgie, Sobiemyśl, Stare Brynki, Chlebowo, Drzenin, Chwarstnica

realizacja zadania

Gmina

2004
2005
2006
2007

2.000.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

12. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze względów technicznych (ukształtowanie terenu)

liczba wybudowanych oczyszczalni

Gmina, indywidualni właściciele

Zadnie ciągłe

Koszt 1 oczyszczalni 5.000

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

13 Zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;

liczba zewidencjonowanych i prawidłowo funkcjonujących zbiorników bezodpływowych

Gmina

2004
2005

3.000

GFOŚiGW,

środki własne

ZADANIE KOORDYNOWANE:
14. Wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek (Odra, Tywa, Pniewa oraz Międzyodrza).;

realizacja zadania

RZGW
ZZMiUW Oddział Terenowy w Gryfinie, Gmina

2004
2005
2006
2007

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, inne fundusze m.in. strukturalne UE

Ochrona przeciwpowodziowa i mała retencja

ZADANIA KOORDYNOWANE
1. Opracowanie wytycznych aktualizujących powiatowy plan operacyjny ochrony przed powodzią;

wdrażanie ustalonych wytycznych

Gmina, RZGW
ZZMiUW Terenowy Oddział w Gryfinie, Powiat

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

2. Opracowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności retencyjnej terenu „Międzyodrza”

realizacja działań

Gmina, RZGW
ZZMiUW Terenowy Oddział w Gryfinie, 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

3. Modernizacja i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych

realizacja zadania

Gmina, RZGW
ZZMiUW Terenowy Oddział w Gryfinie, 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

4. Współpraca gminy z zarządcami urządzeń wodnych w zakresie inwentaryzacji, odbudowy i regulacji oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji podstawowej;

realizacja zadania

Gmina, RZGW
ZZMiUW Terenowy Oddział w Gryfinie, 

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

ZADANIA WŁASNE:
5. Realizacja wytycznych powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

realizacja ustalonych wytycznych

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących

6. Uwzględnienie w procesach planistycznych (MPZP) obszarów polderów zalewowych gminy w dolinie Odry;

realizacja zadania

Gmina, 

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cel 6.  Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

Gleby użytkowane rolniczo

ZADANIA WŁASNE:
1. Ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną

ilość wprowadzonych zadrzewień i zakrzewień

Gmina,
Rolnicy indywidualni

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

ZADANIA KOORDYNOWANE:
2. Współpraca w zakresie kształtowania struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb;

realizacja zadania

RCDRRiOW,
Gmina,
Właściciele gruntów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

3. Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb;

mniejszy odsetek gleb kwaśnych

RCDRRiOW,
Właściciele gruntów

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

4. Założenie i prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleb lub ziemi;

Odpowiednie ukierunkowanie struktury użytkowania gruntów gminy

Gmina,
Powiat

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących*

5. Propagowanie przestrzegania zasad nawożenia gruntów w zgodzie z kodeksem dobrych praktyk rolniczych;

poprawa struktury gleby

RCDRRiOW, Rolnicy indywidualni, Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

6. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wspieranie rolnictwa zintegrowanego;

wzrost liczby gospodarstw ekologicznych

Rolnicy indywidualni, Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Zasoby kopalin

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Wyeliminowanie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych;

brak niekoncesjonowanej eksploatacji

Wojewoda, Powiat, WIOŚ, Gmina

2004
2005

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

2. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

stopień zaawansowania prac

Eksploatatorzy zasobów,
Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących,

3. Uwzględnienie w studium uwarunkowań oraz planie zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obecnie nie są uwzględnione) obszarów złóż i objęcie ich ochroną;

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

-*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cel 7.  Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności w tym wzrost lesistości powiatu

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

ZADANIE WŁASNE:
1.Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego;

powszechne odczucie czystości

Gmina

Zadanie ciągłe

10.000,00/rok

Środki jednostek realizujących,

ZADANIE KOORDYNOWANE:
1 a. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego na terenach leśnych i kąpieliskach;

powszechne odczucie czystości

Nadleśnictwo
PSSE4) – Gryfino.

Zadanie ciągłe

ok. 10.000/rok

Środki jednostek realizujących,

ZADANIE WŁASNE:
2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

realizacja

Gmina

Zadanie ciągłe

30.000

Środki jednostek realizujących, dotacje

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

ZADANIA WŁASNE:
1.Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

realizacja

Gmina

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

-*

2. Lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

-*

Środki jednostek realizujących

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

ZADANIA WŁASNE:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu aktualizację danych o przyrodzie gminy, celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania;

realizacja zadania

Gmina

2006

15.000

WFOŚiGW,
Bank Ochrony Środowiska, fundusze unijne,
fundusze własne

2. Przeciwdziałanie wypalaniu traw

realizacja zadania

Gmina

Zadanie ciągłe

-

-

Ochrona lasu

ZADANIA KOORDYNOWANE:
1. Wdrażanie powiatowego planu zwiększenia lesistości;

realizacja zadania

Nadleśnictwa, Powiat

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, dotacje

2. Wymaganie od prywatnych właścicieli lasów  przestrzegania prawidłowych zasad gospodarki leśnej;

prawidłowa gospodarka leśna

Nadleśnictwa, Powiat

Zadanie ciągłe

Brak danych kosztowych

Środki jednostek realizujących, dotacje

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

ZADANIA WŁASNE:
1. Wykorzystanie elementów przyrodniczych do kreowania wizerunku gminy (np. poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papier listowy z herbem gminy, kalendarz oraz inne materiały reklamowe z motywami przyrodniczymi – widokówki);

liczba rozdysponowanych materiałów

Gmina

Zadanie ciągłe

2000/rok

Środki jednostek realizujących, sponsoring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2. Bieżąca aktualizacja gminnej strony www

liczba gości odwiedzających stronę

Gmina

Zadanie ciągłe

1.500 (stworzenie) + 200/kwartał (aktualizacja)

Środki jednostek realizujących

3. Powołanie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE);

działalność GPEE

Gmina

Zadanie ciągłe

15.0003)
(na rok)

-*, środki do pozyskania, sponsoring

4. Przeprowadzenie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską we współpracy z ODR i Kołami Gospodarstw Wiejskich;

liczba zgłoszeń do konkursu

Gmina, RCDRRiOW, Koła Gospodarstw Wiejskich

2005
2006

1500

Środki jednostek realizujących, sponsoring

5. Promowanie zachowań proekologicznych we wszystkich dziedzinach życia zgodnie z zasadami ochrony przyrody (energia odnawialna, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego, nowoczesnych systemów składowania obornika oraz zbiorników na gnojowicę i gnojówkę):

  • zebrania wiejskie,
  • szkolenia,
  • akcja ulotkowa;
  • organizacja corocznej akcji sprzątanie świata;

wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy

Gmina,
Szkoły, RCDRRiOW – Baszkowice

Zadanie ciągłe

30 spotkań/rok

Środki jednostek realizujących, dotacje, GPEE

ZADANIE KOORDYNOWANE:
6. Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;

liczba zrealizowanych ścieżek

Gmina,
Nadleśnictwo,
Zarząd Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.

Zadanie ciągłe

30.000
(na rok)

WFOŚiGW,
GFOŚiGW,
Nadleśnictwa, sponsoring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony środowiska

Zacieśnienie współpracy miedzy gminą a Nadleśnictwem

ZADANIA WŁASNE:
1. Wzajemna współpraca podczas opiniowania planów, programów oraz innych przedsięwzięć strategicznych;

zaistnienie opiniowania

Gmina, Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

2. Współpraca ze Strażą Leśną w związku z likwidacją dzikich wysypisk śmieci;

liczba zlikwidowanych wysypisk

Gmina, Nadleśnictwo

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

Intensyfikacja współpracy międzygminnej

3. Dążenie do osiągnięcia wspólnej polityki środowiskowej z sąsiednimi gminami (Powiat, związek gmin);

realizowane wspólnie przedsięwzięcia

Gmina,
sąsiednie gminy

Zadanie ciągłe

Koszty administracyjne

Środki jednostek realizujących

GPEE – Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej;
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna;
ZZMWiUW Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Wodnych i Urządzeń Wodnych