Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

1. Pismo przewodnie

2. Uchwała Nr CLXI/571/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2013 rok

3. Uchwała Nr CLXI/572/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2013 rok 

4. Uchwała Nr CLXI/573/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033

5. Uchwała Nr XXXI/104/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino

6. Uchwała Nr IV/32/S/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013

7. Uchwała Nr CXIX/315/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Gryfino

8. Uchwała Nr XV.139.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/299/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gryfina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

9. Uchwała Nr CXLII.367.2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Gryfina o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

10. Uchwała Nr LVII.142.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gryfina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok