Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/6D

01.06.2020r.

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego  lub

 2. Załączniki:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

  • zaświadczenie dyrektora szkoły o:

   1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

   2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

   3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

  • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

  • kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku;

 • nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Edukacji (symbol – BWS.RE), ul. Parkowa 3, pokój nr 212, tel. 91-416-20-11 wew. 462; e-mail: edukacja@gryfino.pl.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.