Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/6B

10.01.2018r.

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego    lub
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie;
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia;
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:
   1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
   2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
   3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
   4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywaniu stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,

 • nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  - Referat Edukacji (symbol - BWS.RE), ul. Parkowa 3,  pokój 212,
tel. 91-416-20-11 wew. 462; e-mail: edukacja@gryfino.pl .

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.