Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/5B

22.05.2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)

I. DEKLARACJA - przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami    

II. Termin składania:
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości

III. OPŁATY:
nie pobiera się

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 7, tel. 91-416-20-11 wew. 207
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.