Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/5D

11.07.2022r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297)

I. DEKLARACJA – dotyczy nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i jest składana przez: właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Formularze Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami 

II. Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca składa się w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

III. OPŁATY:
nie pobiera się

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 7, tel. 91-416-20-11 wew. 207
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.