Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BZK II/1A

01.02.2019r.

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 poz. 408 ze.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia.   lub
  2. Załączniki:
    • pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
    • zdjęcie organizatora albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

II. OPŁATY:
Bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (symbol - BZK), pokój nr 003,
tel. 91 416 20 11 wew. 333; faks: 91 416 27 02, e-mail: kryzys@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

VI. UWAGI:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowana datą zgromadzenia.