Podatek rolny - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/6

12.05.2016r.

PODATEK ROLNY – ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB NA POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna:

  1. Art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3-8, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2014 r., str. 9).

I. Zwolnienie z tytułu podatku rolnego podlegają grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie zwolnienia   lub

Oświadczenie nabywcy gruntów   lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   lub

Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis   lub

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych    lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 1 miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 10, tel. 91-416-20-11, wew. 210, 310, e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.