Podatek rolny - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego.do powierzchni nie przekraczającej 100 hektarów

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/6A

11.07.2022r.

PODATEK ROLNY – ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB NA POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 HEKTARÓW

Podstawa prawna:

  1. Art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3-8, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2014 r., str. 9).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przyznanie zwolnienia w podatku rolnym   lub

  • Oświadczenie nabywcy gruntów    lub

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810)   lub

  • Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie zostały otrzymane w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzję w sprawie wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie, również gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu, organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 10, tel. 91-416-20-11, wew. 210, 310, e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.