Podatki lokalne - wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/8A

22.05.2020r.

PODATKI LOKALNE WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ILOŚCI POSIADANYCH GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH

Podstawa prawna: art. 306a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych   lub
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
 • za zaświadczenie – 17,00 zł.
  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
 • nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane do celów: alimentacyjnych, kurateli, opieki, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia oraz w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210, 310
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie.

VI UWAGI
Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoba fizyczna:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
 • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
Osoba prawna
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, siedzibę, NIP, nr KRS),
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej