Podatki lokalne - wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/8B

11.07.2022r.

PODATKI LOKALNE - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ILOŚCI POSIADANYCH GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH

Podstawa prawna: art. 306b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem interesu prawnego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.   lub

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za zaświadczenie – 17,00 zł.
    Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za pomocą karty płatniczej lub na rachunek bankowy Urzędu:

    BANK PEKAO S.A. 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
     
  • nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydane do celów wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) np. do celów alimentacyjnych, kurateli, opieki, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia oraz sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, również gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu, organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210, 310
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia Stronie postanowienia złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.