Podatki lokalne - wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/8

12.05.2016r.

PODATKI LOKALNE WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ILOŚCI POSIADANYCH GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH

Podstawa prawna: art. 306a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów w hektarach fizycznych i przeliczeniowych   lub

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za zaświadczenie – 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 61124038551111001012416308

  • zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane do celów: alimentacyjnych, kurateli, opieki, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia oraz w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych, a także o wielkości użytków rolnych.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210, 310
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.