Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr CCCLXXVII.699.2017 z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino
  2. Uchwała Nr CCCLXXVII.698.2017 z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gryfino na 2018 r.
  3. Uchwała Nr CCXCVI.515.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania Gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  4. Uchwała Nr CXXXII.256.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r. wraz z informacja o stanie mienia
  5. Uchwała Nr II.3.2017  z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino
  6. Uchwała Nr CCCXXV.554.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025
  7. Uchwała Nr CCCXXV.553.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017