Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebność przesyłu/gruntowa

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. VI/4D

08.02.2023r.

USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
-
służebność przesyłu/gruntowa*

Podstawa prawna: art. 285 §1 i 2, art. 3051-3052 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), uchwała Nr XXXVIII/408/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  23 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych  na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino  oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-70/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu/gruntowej*.  lub

  2. Załączniki:

    • mapa z projektowanym przebiegiem sieci zawierającą długość sieci w danej działce wraz z szerokością pasa technologicznego. Strefę ochronną wraz z uwidocznionym przebiegiem sieci należy oznaczyć kolorem - 5 egz.

    • pełnomocnictwo (w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika).

II. OPŁATY:
17 zł opłata skarbowa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika. Opłatę skarbową można uiścić w formie  bezgotówkowej na rachunek bankowy
Nr 
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555  – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do trzech miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok. 201), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 411.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.