Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/7D

20.02.2024r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  lub , powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy (właściciela nieruchomości),
 2. Oznaczenie nieruchomości z której drzewo/drzewa ma być usunięte (numer i obręb ewidencyjny działki).
 3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.
 4. Załączniki dodatkowe w zależności od sytuacji: zgoda właścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa

Uwaga:
Konieczność zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczy drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

II. OPŁATY:

 1. Zgłoszenie zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 2. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111), załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część IV.
  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  lub
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
  lub
  w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.
 3. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - opłata skarbowa w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część II, pkt 21.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przedstawiciel organu dokonuje oględzin.
  Uwaga:
  Brak możliwości przeprowadzenia oględzin (wejścia na teren nieruchomości) lub brak możliwości identyfikacji drzewa w terenie (nieobecność zgłaszającego) wyklucza możliwość usunięcia drzewa/drzew na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. Wówczas koniecznym jest wyznaczenie kolejnego terminu, w celu przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 2. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  Uwaga:
  Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
 3. Przed upływem 14 dni od dnia oględzin organ na odrębny wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 4. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie wniesienia sprzeciwu usunięcia drzewa/drzew stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska, nr pokoju 12
– tel.: 91 416-20-11, 91-416-22-10 wew. 241; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.

W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.