Udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/8A

16.08.2018r.

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY GRYFINO PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/485/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmieniona Uchwałą Nr XLIX/495/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018r.

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

 1. zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków,
 2. zakup kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, na biomasę/pellet/opał stały – wyłącznie niskoemisyjny kocioł klasy 5), realizowany w ramach wymiany i likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na opał stały,
 3. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej, realizowane w ramach likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na opał stały,

  - z zastrzeżeniem braku kolizji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju zadania i odpowiednio wysokość dotacji nie może przekroczyć:

 1. 50% wartości urządzeń, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), w przypadku zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
 2. 50% wartości urządzenia, lecz nie więcej niż 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych), w przypadku zakupu kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, na biomasę/pellet/opał stały;
 3. 50% kosztów przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej, nie więcej niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).

I WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji:
  1. wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi –  lub
  2. osoby fizyczne –  lub
 2. Załączniki (do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty):
  1. w przypadku wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi:
   • w przypadku zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub zakupu kotła:
    1. kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
    2. oświadczenie o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu podatku VAT w koszty;
    3. oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
    4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
    5. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
    6. kopie certyfikatu zgodności urządzenia CE lub świadectwa zgodności z polską normą;
    7. karta katalogowa urządzenia lub wyciąg z DTR (dokumentacji techniczno-rozruchowej);
    8. kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę - jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
   • w przypadku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej:
    1. kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
    2. oświadczenie o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu podatku VAT w koszty;
    3. oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
    4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
    5. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
    6. umowa przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zawarta z operatorem sieci.
  2. w przypadku osób fizycznych:
   • w przypadku zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub zakupu kotła:
    1. oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
    2. oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
    3. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
    4. kopie certyfikatu zgodności urządzenia CE lub świadectwa zgodności z polską normą;
    5. karta katalogowa urządzenia lub wyciąg z DTR (dokumentacji techniczno-rozruchowej);
    6. kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę - jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
   • w przypadku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej:
    1. oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być zadanie;
    2. oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania;
    3. kosztorys lub kalkulacja kosztów zadania;
    4. umowa przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zawarta z operatorem sieci.

UWAGA:

 1. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
 2. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

II. OPŁATY:
nie podlega opłatom.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Refundacja części kosztów w ramach dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu z kontroli, przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, potwierdzającej poprawność realizacji zadania, w  terminie do 30 dni od daty złożenia sprawozdania wnioskodawcy do Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, nr pokoju 13, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 113, 213
e-mail: środowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bądź przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania.

Wnioski złożone po terminie będą stanowiły pulę wniosków rezerwowych, których przyjęcie do realizacji będzie uzależnione od posiadanych wolnych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

W przypadku wniosków złożonych i wymagających uzupełnienia lub wyjaśnienia, wnioskodawcy będą wzywani do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po tym terminie wnioski będą rozpatrywane odmownie.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dokonają wstępnej kontroli nieruchomości na której realizowane ma być zadanie, celem potwierdzenia zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostaną wpisane na listę beneficjentów, zatwierdzaną następnie przez Burmistrza do podpisania umów dotacji w następnym roku budżetowym.
Każdy wnioskodawca, którego wniosek zakwalifikowano do przyznania dotacji lub odmówiono przyznania dotacji, zostanie o tym fakcie pisemnie powiadomiony.

Podjęcie uchwały budżetowej uwzględniającej zaplanowanie środków na dotacje celowe, stanowić będzie podstawę do zawarcia umów dotacji z wnioskodawcami wpisanymi na listę beneficjentów.

Koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacji nie podlegają dofinansowaniu!

Wnioskodawca po zrealizowaniu zadania, w terminie najpóźniej do 31 października danego roku, w którym podpisał umowę dotacji, przedkłada stosowne sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z umową dotacji.

Sprawozdanie z realizacji zadania składa się na druku stanowiącym załącznik do umowy dotacji.

Za kompletność i prawidłowość rozliczenia oraz poprawność opisania dokumentów odpowiada wnioskodawca.

Refundacja części kosztów w ramach dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, potwierdzającej poprawność realizacji zadania, przeprowadzonej w  terminie do 30 dni od daty złożenia sprawozdania wnioskodawcy do Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino.
Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1). W tym zakresie zapisy niniejszej uchwały zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352.9) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45). W tym zakresie zapisy niniejszej uchwały zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r.

W okresie 3 lat od uzyskania dofinansowania, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie mają prawo do przeprowadzenia kontroli, w zakresie prawidłowości i trwałości wykorzystania dofinansowania przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia o terminie kontroli.