Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gryfino

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/8C

27.04.2022r.

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GRYFINO NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRYFINO

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino.
 1. Dotacja celowa może być przyznana na dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyłącznie w formie częściowego refinansowania poniesionych kosztów. Uwaga: koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacji, nie podlegają dofinansowaniu!
 2. Uprawnionymi do ubiegania się o dotację celową są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na zakup przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3. Kwotę dofinansowania stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).
 4. Dotacja celowa może być udzielona pod warunkiem braku kolizji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Dofinansowaniu w ramach dotacji celowej nie podlegają następujące wydatki: przygotowania dokumentacji, uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa, montażu, transportu, eksploatacji i konserwacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zakupu oczyszczalni przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji celowej.
 6. Dotacja celowa na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko raz.
 7. Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.
 8. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo, na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 9. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków składa do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 10. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy realizacji zadania.
 11. Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dotacji celowej zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów, a mianowicie:
  1. oświadczenia wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowane ma być zadanie;
  2. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, jeżeli jest wymagana;
  3. kopii certyfikatu zgodności CE lub świadectwa zgodności z polską normą lub deklaracji wartości użytkowych przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
  4. kopii pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do robót budowlanych, wydanych przez właściwego starostę.
 12. Wnioski złożone po terminie stanowić będą pulę wniosków rezerwowych, których ewentualne przyjęcie do realizacji będzie uzależnione od posiadanych wolnych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.
 13. W przypadku wniosków złożonych i wymagających uzupełnienia lub wyjaśnienia, wnioskodawcy będą wzywani do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 14. Wnioski o udzielenie dofinansowania podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 15. Na etapie rozpatrywania wniosku upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie skontroluje teren, na którym ma być realizowana budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy.
 16. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
 17. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 18. Wnioski pozytywnie zweryfikowane zostaną wpisane na listę dotowanych, zatwierdzaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawierania umów dotacyjnych, w następnym roku budżetowym.
 19. Podjęcie uchwały budżetowej gwarantującej środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe stanowić będzie podstawę do zawierania umów dotacji z wnioskodawcami wpisanymi na listę dotowanych.
 20. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.
 21. Podpisując umowę o udzielenie dotacji celowej wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.
 22. Wnioskodawca, który na podstawie zawartej umowy dotacji celowej staje się dotowanym, po zrealizowaniu zadania, w terminie najpóźniej do 31 października roku, w którym podpisał umowę, przedkłada stosowne sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową.
 23. Sprawozdanie z realizacji zadania składa się na druku stanowiącym załącznik do umowy dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami.
 24. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia zdania oraz poprawność opisania dokumentów odpowiada dotowany.
 25. Po złożeniu przez dotowanego sprawozdania z realizacji zadania, upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach czynności weryfikacyjno-kontrolnych przeprowadzi kontrolę nieruchomości, na której zrealizowano zadanie oraz zweryfikuje złożone sprawozdanie, w terminie do 30 dni od daty złożenia sprawozdania.
 26. Refinansowanie części poniesionych kosztów w ramach udzielonej dotacji celowej, nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia dotowanego o zatwierdzeniu sprawozdania, na wskazany w umowie dotacji celowej rachunek bankowy dotowanego.
 27. W przypadku, gdy w wyniku czynności kontrolnych nie potwierdzi się zgodność realizacji zadania z zawartą umową o udzielenie dotacji celowej, w terminie 14 dni od daty kontroli złożone sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone, co skutkować będzie odmową przekazania dotacji.
 28. W okresie 3 lat od dnia przekazania dofinansowania, upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy
 29. Gryfinie przeprowadzi kontrolę nieruchomości na której zrealizowano zadanie, w zakresie prawidłowości i trwałości zadania objętego dofinansowaniem, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia dotowanego o terminie kontroli.
 30. Przekazane dofinansowanie będzie podlegać zwrotowi, w przypadku:
  1. udaremniania lub utrudniania przez dotowanego przeprowadzenia kontroli prawidłowości i trwałości zadania objętego dofinansowaniem;
  2. zaprzestania używania bądź zmiany przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, na zakup której otrzymał dofinansowanie.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej:
  1. osoby fizyczne -  lub ,
  2. wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi -  lub .

II. OPŁATY:
nie podlega opłatom.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Refinansowanie części poniesionych kosztów, w ramach udzielonej dotacji celowej, nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia dotowanego o zatwierdzeniu sprawozdania, na wskazany w umowie dotacji celowej rachunek bankowy dotowanego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
- Referat Ochrony Środowiska, nr pokoju 13, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 113, 213
email: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje.