Zatwierdzenie podziału nieruchomości (objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. VI/5D

08.07.2022r.

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
(objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

Podstawa prawna: Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 ). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości lub

 2. Załączniki:
  • mapy z projektem podziału - 4 egz. ( ilość egz. uzależniona od ilości stron postępowania),
  • wykazy zmian danych ewidencyjnych - 4 egz.,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny , postanowienie sądu (w przypadku wydruku z bazy ksiąg wieczystych, konieczne jest oświadczenie właściciela potwierdzające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej),
  • wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej obejmującej dzieloną nieruchomość,
  • wykaz synchronizacyjny , bądź wykaz zmian danych ewidencyjnych w przypadku zmiany powierzchni dzielonej działki,
  • pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wys. 17,00 zł, w przypadku złożenia  wniosku przez pełnomocnika właścicieli.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok. 202), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 402

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.