Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG IX/6D

07.03.2024r.

 ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2023 r., poz. 904 z późn.zm.).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej i udzielenie przysługującej bonifikaty.  lub

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty po uwzględnieniu bonifikaty, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VI/43/19 z dnia 28 lutego 2019 r., w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pokój nr 204), nr telefonu 91-416-20-11 wew. 424.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.