Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/11A

02.09.2020r.

 INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Podstawa prawna: art. 269 ust.1 pkt 1, ust. 2-3, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8, 10, 22-26, art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310) 

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.  w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

    • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

    • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

    • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej karty informacyjnej bądź zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • oświadczenie podmiotu  lub

II. OPŁATY:

Informacja o wysokości opłaty zostanie naliczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino po złożeniu przez właściciela nieruchomości stosownego oświadczenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska,
nr pokoju 13, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 113, e-mail: środowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY: reklamacja

VI. UWAGA:

Obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy roku 2018 oraz lat następnych.