Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/11C

20.02.2024r.

 INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ
RETENCJI TERENOWEJ

Podstawa prawna: art. 269 ust.1 pkt 1, ust. 2-3, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8, 10, 22-26,
art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)

    Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
    Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
    Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
    Z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
    Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej karty informacyjnej bądź zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie Wód Polskich:
    Oświadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16 74-100 Gryfino.

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • oświadczenie podmiotu  lub

II. OPŁATY:

Informacja o wysokości opłaty zostanie naliczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino po złożeniu przez właściciela nieruchomości stosownego oświadczenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska,
nr pokoju 13, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 113, e-mail: środowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY: reklamacja

VI. UWAGA:

Obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy roku 2018 oraz lat następnych.