Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/8C

09.02.2023r.

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRACĘ W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. 1190.54.310), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem  lub  , określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu),
  • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w okresie objętym wnioskiem (Referat Spraw Obywatelskich)
  • oświadczenie o braku dokumentów  lub  ,
  • zeznanie dwóch świadków  lub  ,
  • dowody osobiste Wnioskodawcy i Świadków
 2. OPŁATY:

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  Do siedmiu dni.

 2. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91 416-20-11 wew. 412.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Zażalenie na postanowienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
   1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
   2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
   3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
  2. W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
  3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
   • należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca);
   • należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;
   • należy:
   • złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów,
   • przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu,
   • przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
   1. zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;
   2. oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
  4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
   • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,
   • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,
   • od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.
 2. UWAGI:

Zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty przesłane na podany adres.