Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/5D

07.03.2024r.

ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art.184 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych  lub
 • Załączniki:
  •  wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

II. OPŁATY:

 1. Nie podlega opłacie skarbowej.
 2. OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA:
  Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, w wysokości:
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa:
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.