Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła

dddd

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/13

16.08.2022r.

  UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GRYFINO NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW LUB KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Podstawa prawna:  Uchwała Nr LV/402/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła.
 1. Dotacja celowa może być udzielona wnioskodawcom będącym właścicielami, współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
 2. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 3. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się:
  1. osoby fizyczne;
  2. wspólnoty mieszkaniowe;
  3. osoby prawne;
  4. przedsiębiorcy;
  5. jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, zwane  w dalszej części uchwały „wnioskodawcami".
 4. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na wymianę pieca lub kotła węglowego, na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem realizacji zadania objętego dofinansowaniem oraz musi być wykorzystana w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana.
 5. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione przez dotowanego po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w ramach których sfinansowano zakup, transport, montaż nowego ekologicznego urządzenia grzewczego (gazowego, elektrycznego, olejowego, peletowego, zgazowania drewna, pompy ciepła, miejskiego ciepła sieciowego) wraz z koniecznymi dokumentacjami oraz instalacjami.
 6. Nowe urządzenia grzewcze muszą spełniać następujące wymogi:
  1. posiadać minimalną klasę energetyczną, potwierdzoną kartą produktu i etykietą energetyczną,  a mianowicie:
   1. pompy ciepła - klasa A+,
   2. kotły gazowe i olejowe - klasa A,
   3. kotły na paliwo stałe (zgazowujące drewno lub na pelet) - klasa A+;
  2. w przypadku kotłów na opał stały (zgazowujących drewno lub na pelet) - posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign).
 7. Zadanie objęte dotacją celową może być dofinansowane również z innych źródeł, pod warunkiem, że suma udzielonych dotacji nie przekroczy 100% poniesionych wydatków.
 8. Kwota dotacji nie może być wyższa niż łączna wartość poniesionych wydatków.
 9. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej składa do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 10. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w terminie od 1 stycznia do 30 września danego roku bądź do czasu wykorzystania puli środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy, na dany rok kalendarzowy.
 11. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej zobowiązany jest do przedłożenia wraz  z wnioskiem następujących załączników:
  1. kopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane ma być zadanie objęte dofinansowaniem, w przypadku własności lub wieczystego użytkowania;
  2. pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, w przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego.
 12. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 bądź po wyczerpaniu puli środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy będą rozpatrywane odmownie.
 13.  W przypadku wniosku złożonego, lecz wymagającego uzupełnienia lub wyjaśnienia, wnioskodawca będzie wezwany do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie  7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 14. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 15. Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy następuje zgodnie  z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1); zmienionego przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiedniego zastosowania (Dz.U.UE.L.2020.215.3) - z terminem stosowania do 31 grudnia 2023 r.
 16. Wniosek o udzielenie dotacji celowej podlegać będzie weryfikacji, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszej uchwale, w terminie do dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.
 17. Na etapie weryfikacji wniosku upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie skontroluje nieruchomość na której ma być realizowane zadanie obejmujące wymianę pieców lub kotła węglowego na ekologiczne źródło ciepła, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia wnioskodawcy.
 18. W przypadku, gdy w wyniku kontroli na nieruchomości nie potwierdzi się istnienie pieców lub kotła węglowego, mających podlegać wymianie i likwidacji, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od daty kontroli zawiadomi wnioskodawcę o odmowie udzielenia dotacji celowej.
 19. Wnioskodawcy pozytywnie zweryfikowani będą pisemnie powiadamiani o zakwalifikowaniu się do dofinansowania oraz o terminie zawierania umów dotacji.
 20. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.
 21. Wnioskodawca, który na podstawie zawartej umowy dotacji celowej staje się dotowanym, w terminie do 30 listopada roku, w którym zawarł umowę, przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.
 22. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia dotacji odpowiada dotowany.
 23. Po złożeniu przez dotowanego wniosku o rozliczenie dotacji, upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w ramach czynności kontrolnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, zweryfikuje dokumenty oraz przeprowadzi kontrolę końcową nieruchomości, na której zrealizowano zadanie podlegające dofinansowaniu.
 24. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli końcowej będzie protokół podpisany przez strony umowy oraz dokumentacja fotograficzna.
 25. Przekazanie dotacji celowej nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia dotowanego o zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji, przelewem bankowym na wskazany w umowie dotacji numer konta bankowego dotowanego. 
 26. W przypadku, gdy w wyniku czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 4, nie potwierdzi się zgodność realizacji zadania z zawartą umową dotacji celowej, złożony wniosek o rozliczenie dotacji nie zostanie zatwierdzony.
 27. Brak zatwierdzonego wniosku o rozliczenie dotacji skutkować będzie odmową przekazania dotacji celowej, o czym dotowany zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty przeprowadzonej kontroli końcowej.
 28. W okresie 3 lat od dnia przekazania dotacji celowej upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie przeprowadzi kontrolę nieruchomości na której zrealizowano zadanie, w zakresie prawidłowości i utrzymania trwałości zadania objętego dofinansowaniem, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia dotowanego o terminie kontroli.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej:
  1. osoby fizyczne – ,
  2. wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – .

II. OPŁATY: nie podlega opłatom.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  - Referat Ochrony Środowiska,
nr pokoju 13, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 113 email: srodowisko@gryfino.pl

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje.