Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/6

15.03.2023r.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE

Podstawa prawna: art. 181 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę  lub

II. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA:
- Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi: opłata za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł. za zezwolenie do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. za zezwolenie powyżej 18 % zawartości alkoholu.

- Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim.

- Opłata winna być wnoszona na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie,
w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach:
do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie,
ul. Parkowa 3 (II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91 416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.

VII. WAŻNE INFORMACJE:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydawane są na okres do 2 lat.