Wniosek o zmianę danych stanu faktycznego i prawnego, zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/7

15.03.2023r.

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO, ZAWARTYCH  W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18 ust. 7 pkt. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165), Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  lub

II. OPŁATY:
Opłata za zmianę jednego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 10 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3
(II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.