Wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SEO. II/3

01.07.2023r.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

Art. 217 § 1 i § 2 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa   lub 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Organizacyjny (symbol - SEO), pokój nr 2, tel. 91 416-20-11 wew. 202.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Zażalenie na postanowienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

VI UWAGI
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jeżeli organ nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.
Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia należy zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ww. ustawy wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.