Udostępnienie rejestru wyborców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO XV/3B

21.01.2020r.

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców   lub .
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
3 dni od daty złożenia reklamacji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 201, 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

VI. UWAGI:

 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
 2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.