Podatek od środków transportowych deklaracje podatkowe.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/3F

11.07.2022 r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DEKLARACJE PODATKOWE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

I. DEKLARACJA - przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1
(wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.) 

II. Termin składania:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 24, tel. 91-416-20-11 wew. 224,
e-mail: podatki@gryfino.pl

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

V. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A
(wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.)