Podatek rolny - deklaracja na podatek rolny i informacja o gruntach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/2D

11.07.2022 r.

PODATEK ROLNY – DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY I INFORMACJA O GRUNTACH

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.)

I. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa
w art. 6 a ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

II. INFORMACJA O GRUNTACH

Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP)

  • DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY: pokój nr 19, tel. 91-416-20-11, wew. 219
  • INFORMACJA O GRUNTACH: pokój nr 10, tel. 91-416-20-11, wew. 210, 310

e-mail: podatki@gryfino.pl