Podatek leśny - deklaracja na podatek leśny i informacja o lasach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/4D

11.07.2022r.

PODATEK LEŚNY – DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY I INFORMACJA O LASACH

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 , 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

I. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

II. INFORMACJA O LASACH

Składający: osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP)

  • DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY: pokój nr 19, tel. 91-416-20-11, wew. 219
  • INFORMACJA O LASACH: pokój nr 10, tel. 91-416-20-11, wew. 210, 310

e-mail: podatki@gryfino.pl