Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/2G

20.02.2024r.

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:
- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków   lub
 2. załączniki:
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
  • kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę
  • dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi)
  • dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzenia ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia (opinia geologiczna)
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeśli wymagana)

II. OPŁATY:

opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia
Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
lub
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
lub
w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska) – tel.: 91 416 20 11, 91 416 22 10 wew. 512, 113; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
Uchwałą Nr XXXIII/270/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 marca 2021 r., zmienioną Uchwałą Nr LXXI/499/23 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2023 r. wyznaczono na terenie gminy Gryfino obszar Aglomeracji, obejmujący miejscowości: Gryfino, Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Czepino, Dębce, Żabnica, Wełtyń, Pniewo, Żórawki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  - BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  - miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
   
 2. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  - miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

WAŻNE: W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
– eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
– instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni, Burmistrz zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

Oczyszczalnie należy eksploatować zgodnie z instrukcją (dotyczy to m.in.  częstotliwości opróżnienia osadnika wstępnego/gnilnego) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Załącznik nr 3
do Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI 1

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:

dla RLM aglomeracji2)

od 2000

do 9999

od 10000

do 14999

od 15000

do 99999*

100000

i powyżej

1

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

mg O2/l

min. %

redukcji

25

albo

70–90

25

albo

70–90

15

albo

90

15

albo

90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

mg O2/l

min. %

redukcji

125

albo

75

125

albo

75

125

albo

75

125

albo

75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

min. %

redukcji

35

albo

90

35

albo

90

35

albo

90

35

albo

90

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4),

 

azotu azotynowego i azotu azotanowego)

mg N/l

 

min. % redukcji

154)

 

-

15

 

albo

70–805)

15

 

albo

70–80

10

 

albo

70–80

5

Fosfor ogólny

mg P/l

 

min. % redukcji

24)

 

-

2

 

albo

805)

2

 

albo

80

1

 

albo

80

* kolorem szarym zaznaczono wartości wskaźników dopuszczalnych na terenie aglomeracji

Objaśnienia:

1) 1) Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających:
a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesiny ogólnej - dotyczą wartości tych substancji w próbkach średnich dobowych, z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków organ w pozwoleniu może określić uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,
b) azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony jednolitych części wód przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku próba średnia dobowa nie może przekraczać 20 mg/l azotu całkowitego dla wszystkich prób przy temperaturze wypływu w reaktorze biologicznym wyższej lub równej 12 °C. Warunki dotyczące temperatury można zastąpić ograniczeniem czasu operacji w celu uwzględnienia regionalnych warunków klimatycznych,
c) fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości w ściekach;
2) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających określany jest w stosunku do ładunku substancji zanieczyszczających w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.
2) Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
3) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.
4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.
5) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.