Zatwierdzenie ugody właścicieli gruntów ustalającej zmianę stanu wód na ich gruntach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/3C

12.07.2022r.

ZATWIERDZENIE UGODY WŁAŚCICIELI GRUNTÓW
 USTALAJĄCEJ ZMIANĘ STANU WÓD NA ICH GRUNTACH

Podstawa prawna:
art. 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek właścicieli gruntów, którzy zawarli pisemną ugodę ustalającą zmiany stanu wód na gruntach (jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną) o jej zatwierdzenie.

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 10 zł za wydanie decyzji

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie –  Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr  92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, z wykorzystaniem terminala płatniczego obsługiwanego przez pracowników Urzędu. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca – zatwierdzenie następuje w drodze decyzji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Referat Ochrony Środowiska)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 113, e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
opłata za odwołanie – nie pobiera się