Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/10A

18.06.2018r.

PRZYJĘCIE INFORMACJI O RODZAJU, ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Podstawa prawna:

  1. art. 162 ust. 4-5, art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami),

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
druki:
  • informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
      lub
  • informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania   lub
Informacja ta składana jest w formie uproszczonej przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
 
II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
niezwłocznie – z chwilą złożenia informacji
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (symbol – BMP)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10, e-mail: srodowisko@gryfino.pl
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje
 
VI. UWAGI:
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, w formie określonej w załączniku do Rozporządzenia i przedkłada taką informację Burmistrzowi. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.