Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG I/2K

09.02.2023r.

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ
I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art.181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r, poz. 165).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  lub
Załączniki:
- informacja organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę przez wnioskodawcę,
- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczą przedsiębiorców spoza gminy Gryfino),
- kserokopia dowodu opłaty raty za korzystanie z zezwolenia (dotyczą przedsiębiorców spoza gminy Gryfino).

II. OPŁATY:
1. Nie podlega opłacie skarbowej.
2. OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA:
Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino  nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro) nr pokoju 202, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 412

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.