Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG II/1A

01.01.2020r.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH,  KTÓRZY ZAKOŃCZYLI WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED 1 LIPCA 2011 R.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.), Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udostępnienie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.  lub ,
  2. Opłata skarbowa

II. OPŁATY: Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Pekao SA I Oddział w Gryfinie 61124038551111001012416308 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Banku Pekao SA I Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3, II piętro, pokój 201, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 401 i 411.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

VI. UWAGI:
W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do CEIDG, to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (tj. do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.). We wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie którego mają zostać udostępnione informacje.
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców.