Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG II/1D

07.03.2024r.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH,  KTÓRZY ZAKOŃCZYLI WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED 1 LIPCA 2011 R.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236), Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541), Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udostępnienie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.  lub
  2. Opłata skarbowa

II. OPŁATY:
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie  Nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu lub samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku Banku Pekao SA I Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3, II piętro, pokój 201, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 401 i 411.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

VI. UWAGI:
W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do CEIDG, to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (tj. do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.). We wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie którego mają zostać udostępnione informacje.
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. I