Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG VI/1I

08.07.2022r.

POSTĘPOWANIE ROZGRANICZENIOWE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (DZ. U. Nr 45, poz. 453).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego lub
 2. Załączniki:
  - dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  - kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących  przedmiotem rozgraniczenia,

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego - do jednego miesiąca
 2. Wydanie decyzji zatwierdzającej przeprowadzone rozgraniczenie - od jednego do dwóch miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych powyżej tego okresu.
 3. Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności w trakcie ustalania granicy na gruncie /czas trwania postępowania rozgraniczeniowego może trwać od  6 do 12 miesięcy.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG ), znajdujący się w budynku banku Pekao SA Oddział w Gryfinie, przy ul. Parkowej 3 (II piętro, pok. 202) nr telefonu 91-416-20-11 wew. 402.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Po złożeniu wniosku Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
 2. Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie, wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
 3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny, który  z kompletem dokumentów przedkłada Burmistrzowi do zatwierdzenia.
 4. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczeniowego.