Ustalanie warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/1G

31.01.2020r.

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1945 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy   lub

 2. Załączniki:

  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000

  • Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla  zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);

   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

  • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

   1. docelową rzędną składowiska odpadów,

   2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

   3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

   4. sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

  • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  * za wydanie decyzji – 107,00 zł.
  * za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do dwóch miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego, (BMP.RP), nr pokoju 12, 13; nr telefonu 91-416-20-11 wew. 212, 312, 242, 113 e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.