Ustalanie warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/1J

20.02.2024r.

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy  lub
 2. Załączniki:
  • A - Dane dotyczące infrastruktury technicznej  lub
  • B - Dane dotyczące budynku  lub
  • C - Dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem lub
  • D - Dane dotyczące składowiska odpadów  lub
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
   • elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych
   • papierowej.
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
  • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
  • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
  • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
  • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):
II. OPŁATY:
 1. Opłata skarbowa (z opłaty skarbowej zwolnione jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):
  • za wydanie decyzji – 598,00 zł.
  • za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
 2. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  lub
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, bezgotówkowo, przy wykorzystaniu terminali płatniczych obsługiwanych przez pracowników Urzędu
  lub
  w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się na parterze budynku Urzędu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do dwóch miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego, (BMP.RP), nr pokoju 12, 13; nr telefonu 91-416-20-11 wew. 212, 312, 242, 113 e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.