Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/2F

09.11.2017r.

USTALANIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego    lub
 2. Załączniki:
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
  • Charakterystyka inwestycji, obejmująca:
   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
  • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
   1. docelową rzędną składowiska odpadów,
   2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
   3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
   4. sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
  • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa
i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

 • za wydanie decyzji  – 107,00 zł.
 • za pełnomocnictwo –   17,00 zł.

2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego, (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13;nr telefonu 91-416-20-11 w.312, 113, 212,
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.