Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/2H

02.09.2020r.

USTALANIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  lub

 2. Załączniki:

  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000

  • Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

  • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

   1. docelową rzędną składowiska odpadów,

   2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

   3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

   4. sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

  • Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

II. OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa (z opłaty skarbowej zwolnione jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy):
  za wydanie decyzji – 598,00 zł.
  za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  92 1240 2092 9600 5055 5555 555

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do dwóch miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego, (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13; nr telefonu 91-416-20-11 w. 212, 312, 242, 113.
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.