Podatki lokalne od podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/1B

22.02.2012r.

PODATKI LOKALNE OD PODATNIKÓW, KTÓRZY NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSKI W SPRAWIE  ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie o dochodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • sprawozdania finansowe składane przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • zeznania podatkowe za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o przyznanie ulgi podatkowej
  • odcinki emerytur lub rent – kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, prąd gaz i inne)
  • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
  • kopie wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń lub fundacji
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 103,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa)

 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 3. Podatnik składający wniosek będzie wezwany do złożenia dokumentów.