Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności podatkowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/1C

22.05.2020r.

WNIOSKI O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH NALEŻNOŚCI DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY ORDYNACJI PODATKOWEJ

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek wraz ze wskazaniem ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) i uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
    Ponadto wniosek powinien zawierać podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, a ponadto PESEL lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
  2. Załączniki:
    • dokumenty, będące w posiadaniu wnioskującego, potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku (np. dokumenty potwierdzające dochody, ponoszone wydatki, lub inne mogące przyczynić się do załatwienia sprawy).
    • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ulga stanowić będzie pomoc publiczną) należy przedłożyć wszelkie informacje wymagane przez przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Informacje i formularze w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – www.uokik.gov.pl