Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności podatkowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/1D

11.07.2022r.

WNIOSKI O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH NALEŻNOŚCI DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY ORDYNACJI PODATKOWEJ

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek wraz ze wskazaniem ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) i uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Ponadto wniosek powinien zawierać podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz PESEL lub NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
  2. Załączniki: w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ulga stanowić będzie pomoc publiczną) należy przedłożyć wszelkie informacje wymagane przez przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 24, tel. 91-416-20-11 wew. 224,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Informacje i formularze w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – www.uokik.gov.pl