Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/3C

22.05.2020r.

WNIOSKI O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Podstawa prawna: Uchwała Nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz.1474)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek wraz ze wskazaniem ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) i uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie ważnego interesu zobowiązanego lub interesu publicznego. Ponadto wniosek powinien zawierać podpis wnoszącego podanie lub osoby reprezentującej.
  2. Załączniki:
    • dokumenty, będące w posiadaniu wnioskującego, potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku (np. dokumenty potwierdzające dochody, ponoszone wydatki, lub inne mogące przyczynić się do załatwienia sprawy).
    • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ulga stanowić będzie pomoc publiczną) należy przedłożyć wszelkie informacje wymagane przez przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Należności cywilnoprawne to m. in. opłaty za korzystanie z lokali komunalnych, czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste itp.
Informacje i formularze w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – www.uokik.gov.pl