Wnioski o umorzenie zaległości, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/3D

11.07.2022r.

WNIOSKI O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Podstawa prawna: Uchwała Nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 77, poz. 1474).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek wraz ze wskazaniem ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) i uzasadnieniem wskazującym na wystąpienie ważnego interesu zobowiązanego lub interesu publicznego. Ponadto wniosek powinien zawierać podpis wnoszącego podanie lub osoby reprezentującej.
  2. Załączniki: przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ulga stanowić będzie pomoc publiczną) należy przedłożyć wszelkie informacje wymagane przez przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Brak jest przepisów wskazujących termin, stosowana jest zasada, że załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 10, tel. 91-416-20-11 wew. 210,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Należności cywilnoprawne to m. in. opłaty za korzystanie z lokali komunalnych, czynsz dzierżawny, opłata za użytkowanie wieczyste itp.
Informacje i formularze w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – www.uokik.gov.pl