Pozostałe opłaty pobierane przez Gminę Gryfino (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) – w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/3B

22.02.2012r.

POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE PRZEZ GMINĘ GRYFINO (OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) –
W SPRAWACH UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY I ODROCZENIA

Podstawa prawna: Uchwała Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz.1498)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty opłaty
 2. Załączniki: w przypadku osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą
  • dokumenty potwierdzające dochody za 3 lata
  • wysokość i rodzaje zobowiązań
  • wysokość i rodzaje wierzytelności
  • sprawozdania finansowe jeżeli wnioskujący ma obowiązek ich sporządzania (bilans, rachunek zysków i strat, Cash flow) za rok poprzedzający złożenie wniosku
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty działalności gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach
  • oświadczenie o nie zaleganiu/zaleganiu z innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi
  • kopie umów kredytowych lub pożyczkowych
  • informacja o otrzymanej pomocy publicznej w ciągu 3 ostatnich lat
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego
  • informacje jakie powinny być złożone przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawie udzielania pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP): pokój nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 103
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Uchwałę stosuje się do następujących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino:

 1. opłata z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 2. opłata za sprzedaż nieruchomości;
 3. opłata za korzystanie z mienia komunalnego niestanowiącego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 4. kara za usunięcie drzew lub krzewów;
 5. opłata za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 6. opłata za świadczenia gminnych ośrodków kultury fizycznej i rekreacji;
 7. opłata za korzystanie z gminnych urządzeń sportowych;
 8. opłata za korzystanie z gminnych targowisk;
 9. opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych;
 10. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
 11. czynsz za najem komunalnych lokali użytkowych;
 12. czynsz za najem komunalnych lokali mieszalnych;
 13. czynsz za dzierżawę gruntów gminnych;
 14. czynsz za dzierżawę innych nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Gryfino;
Podatnik składający wniosek będzie wezwany do złożenia dokumentów.