Zaświadczenia o nie zaleganiu lub stwierdzające zaległość podatkową

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/1B

06.05.2016r.

ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 61124038551111001012416308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 3,  tel. 91-416-20-11 wew. 203, 103 
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.