Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej Gminy Gryfino

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP III/5A

05.01.2007r.

PODATKI LOKALNE WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW GMINY GRYFINO

Podstawa prawna: art. 306b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za zaświadczenie – 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu: BANK PEKAO S.A. 61124038551111001012416308

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 1, 3, tel. 91-416-20-11 wew. 103, 201
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  3. Podatnik składający wniosek będzie wezwany do złożenia dokumentów.